Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 3:1-2"

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2017 Nê-hê-mi 3:1-2Lãnh Đạo với Tinh Thần Đầy Tớ “Ê-li-a-síp, thầy tế lễ thượng phẩm, chỗi dậy với các anh em mình, là những thầy tế lễ, và xây cất cái cửa Chiên” (câu 1a). Câu hỏi suy ngẫm: Những người đầu tiên được nhắc trong tiến trình xây sửa tường thành Giê-ru-sa-lem là ai? Họ giữ chức vụ gì trong Giu-đa? Bạn học được gì từ sự nhiệt tình tham gia xây sửa vách tường thành c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top