Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 2:9-16"

Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2017 Nê-hê-mi 2:9-16Làm Công Việc Chúa Cách Khôn Ngoan “Tôi chẳng cho ai hay biết sự gì Đức Chúa Trời đã khiến lòng tôi toan làm vì Giê-ru-sa-lem” (câu 12b). Câu hỏi suy ngẫm: Khi đã trở về Giê-ru-sa-lem, ông Nê-hê-mi tiến hành công việc gì? Vì sao ông Nê-hê-mi đi khảo sát hiện trạng thành Giê-ru-sa-lem một mình? Tại sao ông Nê-hê-mi chưa nói ra những dự tính của mình về công việc ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top