Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 2:17-18"

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2017 Nê-hê-mi 2:17-18Kêu Gọi Mọi Người Chung Tay “Hãy đến, xây cất các vách thành Giê-ru-sa-lem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa” (câu 17b). Câu hỏi suy ngẫm: ÔngNê-hê-mi đã chỉ ra tình cảnh của người Giu-đa thế nào? Ông kêu gọi người Giu-đa làm gì? Ông Nê-hê-mi đã làm vững đức tin và khích lệ tinh thần của người Giu-đa như thế nào? Chúng ta áp dụng bài học này ch ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top