Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 1:5-10"

Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2016 Nê-hê-mi 1:5-10Nguồn Gốc Nan Đề “Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mệnh và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se, là kẻ tôi tớ Chúa” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi đã làm gì khi đối diện với nan đề (câu 4b)? Nhận thức nào khiến ông làm điều này (câu 5)? Ông Nê-hê-mi nhận ra những tai nạn và điều khổ nhục mà dân chúng đang gặp phả ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top