Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 1:11-2:8"

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2016 Nê-hê-mi 1:11-2:8Can Đảm Nhận Lấy Trách Nhiệm “Chúa ôi! Tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tớ Ngài và lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ Danh Ngài; ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn, và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này” (câu 11a). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi nhận biết mối tương quan nào g ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top