Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 1:1-4"

Sống Với Thánh Kinh: 06/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/10/2016 Nê-hê-mi 1:1-4Nhận Biết Nan Đề “Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày; tôi cữ ăn và cầu nguyện Đức Chúa của các tầng trời” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi là ai (câu 1-2, xem thêm câu 11)? Ông đã nghe được những tin tức gì, từ ai (câu 2-3)? Phản ứng của ông thế nào (câu 4)? Phản ứng này cho biết gì về ông? Bạn đang có những phản ứng nào khi nghe ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top