Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 1:1-11"

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2017 Nê-hê-mi 1:1-11Tra Xét Lòng Mình “Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mệnh và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se, là kẻ tôi tớ Chúa” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Qua những lời cầu nguyện của ông Nê-hê-mi cho biết lý do nào khiến người Giu-đa lâm vào tình cảnh đau thương như thế? Dân tộc ông và ông đã phạm tội gì cùng Chúa? Thái độ của ông ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2017 Nê-hê-mi 1:1-11Nắm Chặt Lấy Đấng Không Khước Từ “Ôi! Giê-hô-va Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng người nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài!” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào qua lời cầu nguyện của ông Nê-hê-mi? Trước hoàn cảnh bi quan nghe được, tại sao ông Nê-hê-mi vẫn tiếp tục giữ lòng t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2017 Nê-hê-mi 1:1-11Tấm Lòng Hướng về Quê Nhà “Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày; tôi cữ ăn và cầu nguyện Đức Chúa Trời của các tầng trời” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi biết được gì về tình trạng của thành Giê-ru-sa-lem? Ông đã làm gì khi nghe về tình trạng đó? Điều đó cho thấy tâm tình của ông Nê-hê-mi như thế nào? Bạn thấy gì về thực trạng của ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top