Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Mi-chê 6:1-8"

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2016 Mi-chê 6:1-8Lối Sống Khiêm Nhường Trước Mặt Chúa “...Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời quở trách người Ít-ra-ên điều gì? Ngài nhắc lại những điều nào? Chúa đòi hỏi con dân Chúa ngày xưa và chúng ta ngày nay phải học tập đức độ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top