Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Mác 8:27-38"

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2016 Mác 8:27-38Nghĩ Đến Việc Đức Chúa Trời “Con Người phải chịu khổ nhiều...” (Mác 8:31). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu đem các môn đệ đến Sê-sa-rê Phi-líp? Điều quan trọng nào Chúa muốn dạy dỗ các môn đệ tại đây? Thế nào là nghĩ đến việc Đức Chúa Trời? Bạn đang đối diện sự chịu khổ vì Danh Chúa trong tinh thần nào?  Trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, môn đệ phải theo sát ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top