Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Mác 4:35-41"

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2016 Mác 4:35-41Bão Tố trong Đời Sống “Đoạn, Ngài phán cùng các môn đệ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?”(Mác 4:40). Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đệ chèo thuyền băng qua biển hồ theo ý của ai? Tại sao Chúa Giê-xu ngủ trong khi các môn đệ khó nhọc chèo chống với cơn bão? Lời các môn đệ nói để đánh thức Chúa dậy bày tỏ tình trạng thuộc linh của họ ra sao? Khi thức dậy, Chúa ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top