Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Mác 15:38-41"

Sống Với Thánh Kinh: 15/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/04/2017 Mác 15:38-41Đứng Bên Chân Thập Tự Đến Cuối Cùng “Lại có những đàn bà đứng xa xa mà xem. Trong số ấy có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri là mẹ Gia-cơ nhỏ, và Giô-sê, cùng Sa-lô-mê” (câu 40). Câu hỏi suy ngẫm: Những ai ở bên chân thập tự của Chúa Giê-xu cho đến phút cuối? Điều gì giúp họ can đảm ở bên chân thập tự đến cuối cùng? Bạn học được điều gì từ những phụ nữ đó? Trong suốt những n ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top