Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Mác 15:21-39"

Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2015 Mác 15:21-39Vua của Muôn Dân “Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới” (Mác 15:38). Câu hỏi suy ngẫm: So sánh những sự kiện diễn ra trong sự thống khổ của Chúa Giê-xu với lời tiên tri được chép ở Ê-sai 53 và Thi Thiên 22. Điều lạ lùng nào xảy ra sau khi Chúa Giê-xu trút linh hồn? Những sự kiện này ảnh hưởng thế nào đến niềm tin nơi Chúa Giê-xu của bạn? Sự chết của Ch ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top