Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 6:19-21"

Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2019 Ma-thi-ơ 6:19-21 Quyết Định Đầu Tư Thuộc Linh Đúng “Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: “Chứa của cải ở dưới đất” là gì? “Chứa của cải ở trên trời” có nghĩa gì? Vì sao “chứa của cải ở trên trời” là quyết định đầu tư thuộc linh đúng nhất? Bạn đang chứa của cải mình ở đâu? “Của cải” không chỉ là tiền bạc, tài sản, và bất động sản, ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2019 Ma-thi-ơ 6:19-21 Đầu Tư Vào Nước Trời “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy con dân Chúa nên và không nên làm gì? Tại sao? Chúa muốn nhấn mạnh điều gì qua lời dạy này? Bạn cần làm gì để đầu tư đúng chỗ? Trong nền kinh tế Ít-ra-ên thời bấy giờ, tài sản của mọ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2017 Ma-thi-ơ 6:19-21Quyết Định Đầu Tư Thuộc Linh Đúng “Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: “Chứa của cải ở dưới đất” là gì? “Chứa của cải ở trên trời” có nghĩa gì? Vì sao “chứa của cải ở trên trời” là quyết định đầu tư thuộc linh đúng nhất? Bạn đang chứa của cải mình ở đâu? “Của cải” không chỉ là tiền bạc, tài sản, và bất động sản, ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2017 Ma-thi-ơ 6:19-21Đầu Tư Vào Nước Trời “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy con dân Chúa nên và không nên làm gì? Tại sao? Chúa muốn nhấn mạnh điều gì qua lời dạy này? Bạn cần làm gì để đầu tư đúng chỗ? Trong nền kinh tế Ít-ra-ên thời bấy giờ, tài sản của mọi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2015 Ma-thi-ơ 6:19-21 Đầu Tư Đúng Chỗ “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy” (Ma-thi-ơ 6:19-20). Câu hỏi suy ngẫm: Đầu tư là gì? Đầu tư có những tiềm năng nào? Người ta thường đầ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top