Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 6:13-16"

Sống Với Thánh Kinh: 05/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/08/2015 Ma-thi-ơ 6:13-16Việc Lành và Chứng Đạo “Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là người vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:12). Câu hỏi suy ngẫm: Làm sao người ngoại có thể biết Chúa và tin Chúa? Việc lành có ảnh hưởng gì đến sự chứng đạo của chúng ta? Bạn cần nhờ Chú ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top