Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 5:23-24"

Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2015 Ma-thi-ơ 5:23-24Nguyên Tắc Đạo Đức Cơ Đốc: Yêu Người “Ví có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình,thì là người nói dối; vì người nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình” (I Giăng 4:20-21). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top