Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 5:13-16; I Phi-e-rơ 2:11-12"

Sống Với Thánh Kinh: 06/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/11/2015 Ma-thi-ơ 5:13-16; I Phi-e-rơ 2:11-12Hội Thánh Sống Giữa Người Trần gian “Phải ăn ở ngay lành giữa Dân Ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:12a). Câu hỏi suy ngẫm: Hội Thánh cần cư xử như thế nào với người trần gian? Ăn ở ngay lành là thế nào? Tại sao chú ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top