Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 5:1-12"

Sống Với Thánh Kinh: 26/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 26/01/2020Ma-thi-ơ 5:1–12Phước trong Chúa “Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi, và ban phước cho chúng tôi, soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. Để đường lối Chúa được biết trên đất, và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước” (Thi Thiên 67:1–2). Câu hỏi suy ngẫm: Những phước hạnh nào được liệt kê ở đây và làm thế nào để có những phước ấy? Bạn suy nghĩ gì về phước hạnh trong nghị ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2016 Ma-thi-ơ 5:1-12Tấm Lòng Trong Sạch “Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:8). Câu hỏi suy ngẫm: “Lòng” ở đây là gì? Xin cho biết tầm quan trọng của “tấm lòng” đối với luật đời và luật Chúa? Tại sao Chúa coi trọng tấm lòng?Làm thế nào để tấm lòng của chúng ta được trong sạch? Xã hội và luật pháp quốc gia chỉ có thể xét xử, đánh giá người ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top