Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 4:1-11"

Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2015 Ma-thi-ơ 4:1-11Đối Diện với Cám Dỗ “Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng nó rằng: “Hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ngay! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Sa-tan đã cám dỗ Chúa Giê-xu bằng những phương cách nào? Chúa dùng vũ khí nào để chiến thắng những cám dỗ đó? Bạn đang giấu Lời ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top