Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 28:18-20"

Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2019 Ma-thi-ơ 28:18–20 Đồng Lòng Thực Thi Sứ Mệnh “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (câu 19–20). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ mệnh Chúa Giê-xu giao cho các môn đệ trước khi Ngài về trời là gì? Có lời ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2015 Ma-thi-ơ 28:18-20Hội Thánh: Sứ Mệnh trong Trần Gian “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ,và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi” (câu 19-20a). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu ban cho môn đệ Ngài hai lời hứa nào (câu 18, 20b)? Mục đích những lời hứa này được ban cho là gì (câu 19-20a)? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top