Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 27:32-56"

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2016 Ma-thi-ơ 27:32-56Chúa Bị Đóng Đinh “Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão cũng nhạo Ngài” (câu 41). Câu hỏi suy ngẫm: Những người chứng kiến Chúa bị đóng đinh đã có những nhận định thế nào? Tại sao các thầy tế lễ cả và và các thầy thông giáo theo Chúa ra tới pháp trường? Họ đã mỉa mai Chúa ra sao? Bạn có nhận định gì về những nhà lãnh đạo tôn giáo này? Khi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top