Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 26:36-50"

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2016 Ma-thi-ơ 26:36-50Nụ Hôn Bán Chúa “Đứa phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu này: Người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy. Tức thì Giu-đa đến gần Đức Chúa Giê-xu, mà rằng: Chào thầy! Rồi hôn Ngài” (câu 48, 49). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu có biết trước ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt sẽ phản Chúa hay không? Tại sao Ngài chọn ông vào nhóm 12 sứ đồ? Ông Giu-đa quyết định bán C ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top