Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 20:20-28"

Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2016 Ma-thi-ơ 20:20-28Chức Vụ hay Phục Vụ? “Ấy vậy, Con Người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:28). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Xê-bê-đê đến xin Chúa điều gì? Việc cầu xin này thể hiện tinh thần nào? Tinh thần ham quyền chức thể hiện ngoài xã hội và trong Hội Thánh ra sao? Chúa có tâm ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top