Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 18:23-35"

Sống Với Thánh Kinh: 06/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/02/2016 Ma-thi-ơ 18:23-35 Hết Lòng Tha Thứ “Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha Ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy” (Ma-thi-ơ 18:35). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã kể câu chuyện để dạy gì về vấn đề tha thứ? Người đầy tớ không tha thứ đã lãnh hậu quả nào? Chúng ta có thể lãnh hậu quả nào nếu không hết lòng tha thứ? Bạn cần tha thứ cho ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top