Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 17:24-27"

Sống Với Thánh Kinh: 08/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/08/2016 Ma-thi-ơ 17:24-27Trách Nhiệm Đối Với Luật Pháp “Các ngươi đừng tưởng Ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; Ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn” (Ma-thi-ơ 5:17). Câu hỏi suy ngẫm: Những người thu thuế hỏi Sứ đồ Phi-e-rơ điều gì? Chúa Giê-xu phản ứng thế nào trước trách nhiệm đóng thuế? Bạn có chu toàn trách nhiệm với luật pháp không? Theo luật pháp Do Thái ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top