Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 16:17-19"

Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2015 Ma-thi-ơ 16:17-19Hội Thánh: Hy Vọng cho Trần Gian “Còn Ta, Ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Hội Thánh được Chúa Giê-xu thành lập được đặt nền tảng trên ai và để làm gì (câu 18b, 19)? Sứ đồ Phi-e-rơ được Chúa Giê-xu giao phó vai trò gì (câu 19)? Bài học này giúp bạn nhậ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top