Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 15:21-28"

Sống Với Thánh Kinh: 08/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 08/08/2017 Ma-thi-ơ 15:21-28Bà Mẹ Kiên Trì Cầu Thay “Phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt” (Lu-ca 18:1b). Câu hỏi suy ngẫm: Câu chuyện xảy ra tại đâu? Người phụ nữ Ca-na-an xin Chúa Giê-xu điều gì? Chúa trả lời ra sao và bà đáp ứng như thế nào? Kết quả ra sao? Bạn học được bài học nào cho việc gây dựng đời sống thuộc linh trong gia đình? Chúa Giê-xu dẫn các môn đệ đi về hướng bắc, vào v ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2016 Ma-thi-ơ 15:21-28Người Mẹ Không Tên “Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Người mẹ không tên trong phần Kinh Thánh này có những đức tính gì? Nhờ đâu mà con bà được cứu? Bạn cầu xin Chúa điều gì trong ngày Lễ Mẹ hôm nay? Hôm nay, chúng ta học về b ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top