Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 14:22-33"

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2016 Ma-thi-ơ 14:22-33Đi Bộ trên Mặt Biển “Tức thì Đức Chúa Giê-xu đưa tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?” (Ma-thi-ơ 14:31). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các môn đệ sợ hãi khi thấy Chúa đi trên mặt biển đến với họ? Tại sao ông Phi-e-rơ suýt chìm xuống nước? Chúa nói gì với ông? Các môn đệ làm gì khi Chúa lên thuyền? Chúng ta rút những ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top