Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 12:33-37"

Sống Với Thánh Kinh: 09/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/08/2016 Ma-thi-ơ 12:33-37Trách Nhiệm về Lời Nói “Vả, Ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói” (câu 36). Câu hỏi suy ngẫm: Qua lời nói của một người, chúng ta có thể biết gì về người đó? Trong ngày phán xét, chúng ta phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình như thế nào? Bạn có suy nghĩ cẩn thận trước khi nói không? Lời nói của bạn có x ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top