Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 1:1-17"

Sống Với Thánh Kinh: 23/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/12/2016 Ma-thi-ơ 1:1-17 Gia Phả của Chúa Giê-xu “Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít, hết thảy có mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến khi bị đày quá nước Ba-by-lôn, cũng có mười bốn đời; và từ khi bị đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Đấng Christ, lại cũng có mười bốn đời” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Những con số 14 trong gia phả Chúa Giê-xu nói lên những điều gì? Hài Nhi Giê-xu bước vào dò ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/01/2016 Ma-thi-ơ 1:1-17Nhìn Lại Để Nhìn Tới “Gia-cốp sinh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sinh Đức Chúa Giê-xu gọi là Christ” (Ma-thi-ơ 1:16). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại gia phả của Chúa Giê-xu theo mấy giai đoạn? Hãy kể lại một vài câu chuyện về các tên tuổi đã được nêu trong gia phả này? Điều này cho thấy gì về Đức Chúa Trời và về con người? Bạn có bao giờ nghi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top