Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 10:40-42"

Sống Với Thánh Kinh: 06/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 06/07/2019 Ma-thi-ơ 10:40-42 Đầu Tư Bằng Cách Phục Vụ Tha Nhân “Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy” (Ma-thi-ơ 25:40). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dùng những hình ảnh cụ thể nào để giúp chúng ta hiểu được việc phục vụ Chúa? Phần thưởng dành cho những người có lòng hiếu k ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2019 Ma-thi-ơ 10:40-42 Cơ Hội Đầu Tư cho Mọi Người “Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đệ Ta, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu” (câu 42). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã dạy cho môn đệ nguyên tắc gì trong câu 40? Đấng tiên tri và người công chính là những ai? Cho uống một chén nư ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 06/07/2017 Ma-thi-ơ 10:40-42Đầu Tư Bằng Cách Phục Vụ Tha Nhân “Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy” (Ma-thi-ơ 25:40). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dùng những hình ảnh cụ thể nào để giúp chúng ta hiểu được việc phục vụ Chúa? Phần thưởng dành cho những người có lòng hiếu kh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2017 Ma-thi-ơ 10:40-42 Cơ Hội Đầu Tư cho Mọi Người “Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đệ Ta, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu” (câu 42). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã dạy cho môn đệ nguyên tắc gì trong câu 40? Đấng tiên tri và người công chính là những ai? Cho uống một chén nư ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top