Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-la-chi 3:9-12"

Sống Với Thánh Kinh: 12/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 12/06/2015 Ma-la-chi 3:9-12Bí Quyết của Sự Thịnh Vượng (2) “Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà Ta, và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa nói dân Chúa cả thảy ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top