Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-la-chi 2:13-16"

Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2015 Ma-la-chi 2:13-16Tội Ngoại Tình và Ly Dị “Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dù có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình; chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Đức Chúa Trời không nhậm của lễ của dân chúng dâng lên? Kh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top