Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 4:16-21; 7:21-22"

Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2015 Lu-ca 4:16-21; 7:21-22Tin Mừng cho Người Nghèo “Thần của Chúa ngự trên Ta; vì Ngài đã xức dầu cho Ta đặng truyền Tin Lành cho người nghèo; Ngài đã sai Ta để rao cho người bị cầm được tha, người mù được sáng, người bị hà hiếp được tự do; và để đồn ra năm lành của Chúa” (Lu-ca 4:18-19). Câu hỏi suy ngẫm: “Người nghèo” ở đây chỉ những ai? Tin Mừng của Chúa dành cho những ai? Bạn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top