Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 4:14-30"

Sống Với Thánh Kinh: 10/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 10/09/2015 Lu-ca 4:14-30Tin Lành cho Người Nghèo “Thần của Chúa ngự trên Ta; vì Ngài đã xức dầu cho Ta đặng truyền tin lành cho người nghèo” (Lu-ca 4:18). Câu hỏi suy ngẫm: “Người nghèo” ở đây là ai? Điều kiện cần để truyền Tin Lành cho người nghèo là gì? Ngày nay chúng ta bắt chước Chúa như thế nào trong sứ mệnh này? Chúa Giê-xu đã đến thế gian này trong một hoàn cảnh tầm thường nhất c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top