Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 4:14-21"

Sống Với Thánh Kinh: 09/02/2018

Sống Với Thánh Kinh: 09/02/2018 Lu-ca 4:14-21 Phúc Âm cho Người Nghèo “Thần của Chúa ngự trên Ta; vì Ngài đã xức dầu cho Ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã công bố điều gì trong nhà hội nơi quê hương Ngài? Những thành phần nghèo, bị giam cầm, bị áp bức được hiểu là những ai? Tại sao Chúa không đọc tiếp Ê-sai 61:2b? Chúa Giê-xu bày tỏ tình yêu đối với người nghèo ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/01/2016 Lu-ca 4:14-21Sứ Mệnh Truyền Tin Lành “Thần của Chúa ngự trên Ta; vì Ngài đã xức dầu cho Ta đặng truyền Tin Lành cho người nghèo” (Lu-ca 4:18). Câu hỏi suy ngẫm: Chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất là gì? Ngài thực hiện điều đó ra sao? Chức vụ hay mục đích sống của chúng ta là gì? Chúng ta đang thực hiện điều này ra sao? Sứ mệnh của Chúa Giê-xu trên đất ngày xưa cũng là sứ mệnh c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top