Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 3:15-20"

Sống Với Thánh Kinh: 02/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 02/12/2015 Lu-ca 3:15-20Biết Tin Dữ Để Nhận Tin Lành “Trong khi Giăng rao truyền tin lành, thì cũng khuyên bảo dân chúng nhiều điều nữa” (Lu-ca 3:18). Câu hỏi suy ngẫm: Trong sự rao truyền Tin Lành của Giăng Báp-tít, ông đã nói đến điều gì (câu 7, 17)? Hình ảnh lửa và nia giê lúa chỉ điều gì? Bạn trả lời ra sao khi có người nói: “Giảng Tin Lành thì không nên nói đến sự phán xét nơi hỏa ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top