Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 2:4-6"

Sống Với Thánh Kinh: 23/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/12/2014 Lu-ca 2:4-6Lời Tiên Tri Ứng Nghiệm “Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Ít-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng” (Mi-chê 5:1). Câu hỏi suy ngẫm: Mi-chê 5:1 tiên tri về điều gì? Lời tiên tri ấy đã được ứng nghiệm như thế nào? Qua sự ứng nghiệm kỳ diệu của lời tiên tri này ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top