Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 20:27-40"

Sống Với Thánh Kinh: 11/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 11/03/2015 Lu-ca 20:27-40Bên Kia Cái Chết “Vậy, Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống; vì đối với Ngài, tất cả đều đang sống” (câu 38). Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào những người Sa-đu-sê đưa ra câu hỏi này với Chúa? Chúa dạy sự sống lại khác sự sống hiện tại ra sao? Cách sống của bạn ra sao khi biết mình sẽ sống lại trong con người mới? Một lần nữa, những ngườ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top