Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 20:1-8"

Sống Với Thánh Kinh: 26/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 26/02/2015 Lu-ca 20:1-8Cam Kết Tận Hiến “Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão đến hỏi Ngài rằng: ‘Hãy cho chúng tôi biết bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc này, hay ai đã cho Thầy thẩm quyền ấy?’” (Lu-ca 8:1-2). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các nhà lãnh đạo Do Thái hỏi Chúa về thẩm quyền của Ngài? Chúa trả lời ra sao? Bạn học điều gì từ cuộc đời tận trung, tận h ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top