Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 1:13-20"

Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2015 Lu-ca 1:13-20Tin Mừng từ Thiên Thượng “Thiên sứ trả lời rằng: ‘Ta là Gáp-ri-ên, đứng trước mặt Đức Chúa Trời; Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này’” (Lu-ca 1:19). Câu hỏi suy ngẫm: Thiên sứ được Đức Chúa Trời sai phái để báo tin mừng nào? Điều này cho thấy gì về tin mừng mà thiên sứ rao báo? Bạn đã đáp ứng như thế nào với Tin Mừng cứu rỗi từ thiên thượng? S ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top