Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lê-vi Ký 19:1-3"

Sống Với Thánh Kinh: 14/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 14/05/2017   Lê-vi Ký 19:1-3 Tôn Kính Cha Mẹ   “Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi; lại, điều này: Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết” (Ma-thi-ơ 15:4).   Câu hỏi suy ngẫm: Chúa phán bảo ông Môi-se truyền lại cho người Ít-ra-ên mệnh lệnh nào (câu 3)? Tôn kính khác với tôn thờ như thế nào? Cơ Đốc nhân phải tôn kính cha mẹ như thế nào? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top