Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Khải Huyền 20:14-15; 21:1-4"

Sống Với Thánh Kinh: 03/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 03/01/2015 Khải Huyền 20:14-15; 21:1-4 Đích Đến của Khách Lữ Hành “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, Ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:2-3). Câu hỏi suy ngẫm: Sau cuộc hành trình trên đất, con người ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top