Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Ti-mô-thê 4:7-8"

Sống Với Thánh Kinh: 11/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 11/07/2019 II Ti-mô-thê 4:7-8 Đầu Tư Để Giữ Được Đức Tin “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã tóm tắt gì về những năm tháng phục vụ Chúa của ông trong giai đoạn cuối cuộc đời? Điều quan trọng nhất giúp ông có thể hoàn thành cuộc đua thuộc linh là gì? Bạn cần đầu tư những gì để giữ được đức tin đến cuối cùng? Gần cuố ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 11/07/2017 II Ti-mô-thê 4:7-8Đầu Tư Để Giữ Được Đức Tin “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã tóm tắt gì về những năm tháng phục vụ Chúa của ông trong giai đoạn cuối cuộc đời? Điều quan trọng nhất giúp ông có thể hoàn thành cuộc đua thuộc linh là gì? Bạn cần đầu tư những gì để giữ được đức tin đến cuối cùng? Gần cuối ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top