Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Ti-mô-thê 4:6-8"

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2015 II Ti-mô-thê 4:6-8Tận Trung với Tiếng Gọi “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta” (câu 7, 8a). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô muốn nói gì khi ông nói “ta đang bị đổ ra làm lễ quán”? Điều gì cho thấy Sứ đồ Phao-lô đã tận trung với tiếng gọi? Đấng Thẩm Phán công chính sẽ trao mão triều thiên ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top