Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Ti-mô-thê 4:16-22"

Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2015 II Ti-mô-thê 4:16-22Đấng Ban Năng Lực “Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho Tin Lành bởi ta được rao truyền đầy dẫy, để hết thảy dân ngoại đều nghe; ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Khi bị xét xử lần thứ nhất, ai giúp đỡ và thêm sức cho Sứ đồ Phao-lô khi mọi người lìa bỏ ông? Chúa ban năng lực cho ông với mục đích gì? Nhờ đâu Sứ đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top