Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Ti-mô-thê 4:1-5"

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2015 II Ti-mô-thê 4:1-5Lời Răn Bảo Nghiêm Khắc “Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nghiêm khắc răn bảo Mục sư Ti-mô-thê những điều gì? Người rao truyền Phúc Âm phải làm gì khi có những người chỉ muốn nghe những lời êm tai thay vì ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top