Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Ti-mô-thê 3:14-17"

Sống Với Thánh Kinh: 03/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 03/03/2020II Ti-mô-thê 3:14–17Lợi Ích của Kinh Thánh “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (câu 16–17). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên Mục sư trẻ Ti-mô-thê điều gì? Kinh Thánh có lợi ích gì cho tín hữu cũng như ngườ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2015 II Ti-mô-thê 3:14-17Kinh Thánh “Vì Lời của Đức Chúa Trời là Lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng” (Hê-bơ-rơ 4:12). Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc đời của Mục sư Ti-mô-thê đã được những ai dạy dỗ và dạy về điều gì? Phân đoạn này cho thấy những giá trị nào của Kinh Thánh? Kinh Thánh quan trọng n ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top