Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Ti-mô-thê 3:10-13"

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2015 II Ti-mô-thê 3:10-13Sống Đời Tin Kính trong Chúa “Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giê-xu Christ, thì sẽ bị bắt bớ” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh những điều gì để giúp Mục sư trẻ Ti-mô-thê mạnh mẽ trong đời sống tín kính? Tại sao Cơ Đốc nhân sống tín kính thì luôn bị bức hại? Chúa luôn làm gì cho chúng ta khi chúng ta ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top