Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-14"

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2016 II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-14Chúa Thánh Linh trong Chúng Ta “Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết Ba Ngôi Đức Chúa Trời đồng công trong việc cứu vớt ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top