Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Sử Ký 34:14-33"

Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2017 II Sử Ký 34:14-33Phục Hồi Tâm Linh “Giô-si-a cất hết thảy sự gớm ghiếc khỏi các xứ thuộc về người Ít-ra-ên, và buộc hết thảy những người ở xứ Ít-ra-ên phải phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Trọn đời Giô-si-a, chúng hằng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, chẳng lìa bỏ Ngài” (câu 33). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi lên ngôi, ông Giô-si-a cải tổ đất nước thế nào? Vi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top